ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน ท่าฉางวิทยาคาร
อาคารเรียน 
แบบ CS213B
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
อาคารเรียน 
แบบ 017
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509
อาคารเรียน 
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
อาคารเรียน 
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
บ้านพักครู 
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
บ้านพักนักเรียน 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
บ้านพักนักเรียน 
แบบ บ้านพักภารโรง/32
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534
ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
ส้วม 
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534
ส้วม 
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
ห้องสมุด 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
ถนน 
แบบ ถนนคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
สนามกีฬา 
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544
รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
ถังเก็บน้ำ 
แบบ ฝ.33
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528