ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.พ. 58 OPEN HOUSE
19 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด