ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

ชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

ม.1

1/1

14

9

23

1/2

15

8

23

รวม

29

17

46

ม.2

2/1

17

8

25

2/2

17

10

27

รวม

34

18

52

ม.3

3/1

7

10

17

3/2

9

9

18

รวม

16

19

35

ม.ต้น

รวม ม.ต้น

79

54

133

ม.4

4/1

1

9

10

4/2

11

11

22

รวม

12

20

32

ม.5

5/1

5

10

15

5/2

10

7

17

รวม

15

17

32

ม.6

6/1

0

14

14

6/2

6

4

10

รวม

6

18

24

ม.ปลาย

รวม ม.ปลาย

33

45

88

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

112

109

222

 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558