ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
          โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารเดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ อนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร” ซึ่งในขณะนั้นรับนักเรียนได้เพียง ๔๕ คนมอบตัวเข้าเรียนเมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ ในขณะนั้นยังไม่ได้สร้างอาคารเรียนและยังไม่ได้รับการบรรจุอัตรากำลังครู จึงใช้อาคารเรียนและครูของโรงเรียนท่าฉาง(ประถม) เดิม ทำการสอนไปก่อน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ กรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูและแต่งตั้งให้นายฉัตร  คงผ่อง ครูโทโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีคำสั่งยุบโรงเรียนท่าฉาง(ประถม) นักเรียนที่เหลือฝากเรียนกับโรงเรียนพุนพิน โดยให้ครูและทรัพย์สินของโรงเรียนท่าฉาง(ประถม) ทั้งหมดขึ้นกับโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

         ปัจจุบันโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๖ ถนนพุนพิน -ไชยา  ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๘-๙๑๐๖  โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๙๑๐๖  e-mail tch2517@hotmail.com  website  :  www.tchsc.ac.th

อาณาเขต    ทิศเหนือ           จดที่ดินของผู้ถือกรรมสิทธิ์  คือ นายจามินทร์  แก้วบัวทอง
               ทิศใต้
              จดที่ดินของผู้ถือกรรมสิทธิ์  คือ นายอภินันท์  พาหะมาก
 
               ทิศตะวันออก
      จดที่ดินรถไฟ

               ทิศตะวันตก
       จดถนนสายพุนพิน-ไชยา

ที่ดิน 

        ๓๒  ไร่  ๓ งาน ๔๘   ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ   เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี  ๖  ตำบล

        ๑. ท่าฉาง  (Tha Chang)                 ๕     หมู่บ้าน
        ๒. ท่าเคย  (
Tha Khoei)                ๑๑     หมู่บ้าน

        ๓. คลองไทร  (
Khlong Sai)             ๙      หมู่บ้าน

        ๔. เขาถ่าน  (
Khao Than)                ๖      หมู่บ้าน

        ๕. เสวียด  (
Sawiat)                       ๙     หมู่บ้าน

        ๖. ปากฉลุย  (
Pak Chalui)               ๖      หมู่บ้าน

คติพจน์ของโรงเรียน  

         กตญฺจ  สุกตํ  เสยฺโย     ทำความดีนั่นแหละดีกว่า

คำขวัญของโรงเรียน             

สะอาด  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน   สีขาว - แดง   

         สีขาว    หมายถึง       สีแห่งความบริสุทธิ์
         สีแดง    หมายถึง       ความสามัคคีกลมเกลียว

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
         คุณธรรมนำวิชาการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
         โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรม ๒๐ นาทีทอง ก่อนเรียนประจำวันศุกร์ ศิลปะป้องกันตัวไทยุทธ์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
         
พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศ์ จำลอง