คณะผู้บริหาร

นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดารณี เหรียญทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววันวิสา ชูสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ