วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
     ภายในปี  ๒๕๖๐  โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ (Strategy)
     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                                           

     กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด                                 

     กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และลดอัตราการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
     
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา