หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
      เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย       ม.4- ม.6 สายวิทย์ - คณิต และ สายศิลป์ทั่วไป


โครงสร้างหลักสูตร

 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB