ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

ชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

ม.1

1/1

13

18

31

1/2

18

14

32

รวม

31

32

63

ม.2

2/1

14

9

23

2/2

9

11

20

รวม

23

20

43

ม.3

3/1

13

8

21

3/2

15

9

24

รวม

28

17

45

ม.ต้น

รวม ม.ต้น

82

69

151

ม.4

4/1

4

6

10

4/2

13

6

19

รวม

17

12

29

ม.5

5/1

3

5

11

5/2

8

9

17

รวม

11

14

28

ม.6

6/1

0

8

8

6/2

5

6

11

รวม

5

14

19

ม.ปลาย

รวม ม.ปลาย

33

40

76

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

115

109

227

 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561