ภาพกิจกรรม
"ค่ายพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒"

วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๓
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จัดกิจกรรม

"ค่ายพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒"

ณ หอประชุมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนัก เเละปลูกฝังเรื่อง ความมีวินัย มีคุณธรรม เเละจริยธรรม ได้ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สวดมนต์ไหว้พระ เเละรับการอบรมสั่งสอนจากพระสงฆ์ สามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
เเละประโยคธรรมคำสอน ของท่านพุทธทาสภิกขุ

"ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ"

โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์ พระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

"พระครูวินัยธรองค์การ สิริปัญฺโญ"

- เจ้าอาวาสวัดพนม
- ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์เเละฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส
- ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี
มาอบรมให้ความรู้ เเละดำเนินกิจกรรม

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,16:29   อ่าน 330 ครั้ง