ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 63
วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารจัดการเรียนรู้บูรณาการนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และศิลปะสมัยศิลปะสมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
2กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช
3. กิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ ณ สวนตาสรรค์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,12:39   อ่าน 350 ครั้ง