ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นที่ 28 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ ณ หอประชุมพระธรรมโกศาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทภารกิจและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมแก่ อพม. ในระดับพื้นที่ ด้านของการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้พิการผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน เกิดการจัดบริการสวัสดิการสังคม การเฝ้าระวังและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และผู้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,13:56   อ่าน 217 ครั้ง