ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2557