กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ เพชรบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายมนัสวี อุตรภาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิตทรา ขุนศรีรักษา
ครูประจำชั้น /0

ณฐนน ก๊งหวั่น