กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันวิสา ชูสม
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย จันทร์แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรนุช กังแฮ
ครูผู้ช่วย

นายวิทยา ชุมทอง
ครูอัตราจ้าง