กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวุฒิชัย จันทร์แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันวิสา ชูสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรนุช กังแฮ
ครูผู้ช่วย