กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดารณี เหรียญทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรอุมา พิทักษ์
ครู คศ.2

นายวิทยา ชุมทอง
ครูอัตราจ้าง