กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดารณี เหรียญทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงกลนี ช่วยตน
ครู คศ.2

นางอรอุมา พิทักษ์
ครู คศ.2

นายวิทยา ชุมทอง
ครูอัตราจ้าง