กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดารณี เหรียญทอง
ครู คศ.3

นางอรอุมา พิทักษ์
ครู คศ.3