กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ อักษรจิตร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0