กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางราศรี แพวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0