กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพวงจันทน์ บัวอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ แก้วสุก
ครู คศ.2